Salgsbetingelser - bedrift
GENERELT:Leveranser fra Avinordic productions AS skjer i henhold Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), samt de presiseringer som fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene. Særskilt avtalte betingelser i egen avtale, eller som kommer frem av tilbud, e-poster, tegninger og ordrebekreftelse, får foran disse salgs- og leveringsbetingelsene.
Selgers tilbud 

SELGERS TILBUD:er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle tilbud er oppgitt eks. mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i h t SSB’s byggekostnadsindeks, eller annen tilsvarende indeks, på leveringstidspunktet.

ENDRING AV BESTILLINGEN:Av produksjonstekniske årsaker må endring av bestillingen være selger i hende senest 5 dager etter at ordrebekreftelse er mottatt av Avinordic productions AS. Endring av byggetekniske løsninger som påvirker monteringen må varsles innenfor samme frist. Alle krav om endringer må skje skriftlig ved overlevering eller e-post. Selger har rett til å kreve tillegg for endringer. Ved endringer etter fristen i dette punkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder til omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder.

BETALINGSBETINGELSER: Netto per 15 dager. Leverandøren forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve dette endret til kontant før levering, eller at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet. Dersom levering av en ordre deles opp, har leverandøren rett til å utstede faktura løpende for leverte varer og utført montering. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter.

Ansvaret for tillatelser: Kjøper har ansvaret for at alle nødvendige tillatelser for tiltaket er innhentet av offentlige myndigheter, gårdeier, hjemmelshaver eller lignende.

LEVERING;MONTERING OG OVERLEVERING: 

Ved levering av innredninger uten montering anses leveransen som gjennomført når varen er utlevert fra vårt lager. Ved kjøp og montering anses levering å ha skjedd ved signert overtakelsesprotokoll. Risikoen går over på kjøper ved overlevering. Ved eventuell lagring av varene på byggeplass som følge av monteringsforskyvning fra kjøper skjer dette for kjøpers ansvar og risiko. Priser gjelder levert vårt lager eller på bygge eller prosjektplass. Kjøper må sørge for kjørbar veg frem til egnet losseplass, samt snuplass og tilstrekkelige hjelpemidler for innlasting av varene der dette er nødvendig. Kjøper plikter også å sørge for at monteringen kan finne sted i tilrettelagte, ryddige og tørre lokaler.

Prisene er basert på at det er lagt til rette for kontinuerlig fremdrift og at nødvendige

festepunkter finnes i veggene. Kostnader som følge av at dette ikke er oppfylt vil bli tilleggsfakturert

KONTROL AV VAREN/REKLAMASJON: 

Kjøper plikter å kontrollere innredningene for synlige mangler ved mottakelse eller straks etter montering. Skriftlig avviksmelding må fremsettes straks. Dersom slik melding ikke er gitt, mister kunden rett til å reklamere på disse forholdene.

Reklamasjoner som ikke kan oppdages ved mottak/ferdig montering, skal skriftlig reklameres på innen 1 dag etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Etter denne fristen tapes retten til begrunnet reklamasjon.

Selger kan bestemme at reklamasjon skal meldes på eget skjema, via selgers hjemmeside eller annen løsning.

VURDERING AV MANGLER OG REKLAMASJONER:Mangler vurderes med utgangspunkt i den generelle informasjonen som er inntatt nedenfor.

FORSINKELSERT: Ved forsinkelse skal leverandøren betale dagmulkt, jf NS 8409 pkt 10.2. Dagmulkten er begrenset til 1 % o av varens verdi. Begrensningene i kjøpsloven § 27 gjelder tilsvarende.

LEVERINGS-/MONTERINGSFORSKYVNINGER FRA KJØPER:Dersom leveringen og/eller monteringen utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale rimelig lagerleie for den perioden trappen står hos leverandøren utover avtalt leveringstid. Ekstra kostnader som følge av utsatt montering kan kreves erstattet

TIDSFRISTER/FRISTFORLENGELSE: 

Leverandørens ytelse og kjøpers medvirkning skal skje i h t avtalte frister. Leverandøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av endringer oppdraget krever, krav fra kjøper eller ved feil eller forsinket levering av tegninger, beskrivelser, utstyr med mer som kjøper skal levere/utarbeide selv eller har ansvaret for å skaffe, eller andre forhold som skyldes kjøper.

 Ved fristforlengelse har leverandøren rett på dekning av de merutgifter han er påført.

AVBESTILLING, STANS I ARBEIDET: 

Ved avbestilling har leverandør rett til å få dekket sitt fulle tap, herunder fortjenestetap.

Leverandøren har rett til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer dersom utstedte fakturaer i h t avtalen ikke er betalt til forfall. Leverandøren har også i et slikt tilfelle rett til å få dekket sitt fulle tap.

TVISTELØSNING: Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler med verneting på stedet der leveransen er utført.

GENERELL INFORMASJON OM INNREDNINGER OG MONTERING

PRINSIPPER FOR VURDERING AV SYNLIGE MANGLER: Synlige feil utgjør ingen mangel dersom forholdet ikke kan observeres på minst to meters avstand i normalt lampelys og synsvinkel.

TRE ER ET LEVENDE MATERIALE: Tre er et levende naturmateriale der farge og struktur kan variere. Treverk vil utvide eller krympe i tråd med luftfuktigheten i rommet det befinner seg. Normalt er luftfuktigheten lavest på vinteren, samt i nærheten av varmekilder. Krymping og varmepåvirkning kan medføre mindre sprekker og ujevnheter, samt noe knirk og kvistgjennomslag. Dette anses ikke som mangel.

GLANS OG FARGENYANSER: Det kan oppstå glansforskjell og ulike fargenyanser på ulike deler. Om dette utgjør en mangel vurderes i h t prinsippet ovenfor. Skyldes nyansene strukturforskjeller i treverket utgjør det ingen mangel.

FLEKKING: Innredningsproduksjon er ”skreddersøm” tilpasset hvert enkelt prosjekt på bakgrunn av tegninger og beskrivelser. Ved montering og stedlig tilpasning kan det være behov for ekstra kapping eller ekstra skruehull. Flekking må derfor påberegnes av kjøper etter montering.

LISTING OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER: Leverandøren har ikke ansvar for bygningsmessige arbeider utover monteringen, med mindre annet er avtalt. Dette gjelder også listing av ferdig montert innredninger.
/